Rodo w RCK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Drogi widzu, uczestniku zajęć, rodzicu, opiekunie prawny, kliencie…

Stosownie do artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej
„Rozporządzeniem RODO” informujemy Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS z siedzibą przy
ulicy Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy. Dane kontaktowe: tel. 32 45 77 006.
2. Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Pana Michała
Sobika, z którym mogą się Państwo skontaktować telefonicznie pod numerem tel. 32 45 37 480
lub mailowo pod adresem: iod@rydultowy.pl
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane przez Rydułtowskie Centrum Kultury w celu realizacji
obowiązków wynikających w szczególności z treści:
• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z póz. zm.),
• Statutu Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS,
• innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa
i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.
4. Odbiorcy danych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Rydułtowskie Centrum Kultury, które nie udostępnia
osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu
podstawę prawną opartą na przepisach lub stosownych umów.
5. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w ust. 3, ale nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa.
6. Przysługują Państwu następujące prawa:
• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
• sprostowania ich zgodnie z art. 16,
• żądania usunięcia danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi),
• żądania ograniczenia przetwarzania – stosownie do art. 18 Rozporządzenia RODO oraz w
wymienionych tam przypadkach,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach opisanych w art. 21
Rozporządzenia RODO,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub Rozporządzenia RODO,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą
w Warszawie.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym również Państwa dane nie będą profilowane.
8. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych:
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest konieczne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.