Edukacja filmowa

KinoSzkoła, edycja IX,  rok szkolny

Ruszają zapisy do tegorocznej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej “KinoSzkoła”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem. 2020/2021

katalog z “KinoSzkoły” na nowy rok szkolny 2020/21

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej naucza- nia przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowa- nie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-pro laktycz- nych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychotera- peuci i lmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:

– kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki lmowej; – wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytyw- nych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

– zobaczy lmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
– pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie tra ają do szerokiej dystrybucji;
– dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
– dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami lmów, będzie mógł doko- nać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
– nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
– przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
– rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
– wzbogaci słownictwo;
– podniesie samoocenę;
– pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

– zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
– otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i pro laktycznych prowa- dzonych w szkole;
– uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła lmo- wego do pracy z uczniami;

– otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
– uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
– otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
– dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

– pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl; – scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

– decyzję o wyborze tematyki zajęć/ lmu podejmują nauczyciele;
– nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi lmami przed projek- cją w kinie;
– nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładow- czej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:

– dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
– przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW

– ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

Wszystkie lmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów lmowych przy jed- noczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją lmową)

Opis cyklów edukacyjnych dostępny na stronie http://www.kinoszkola.pl/