ZMIANA NAZWY

Zmiania nazwy Rydułtowskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA NR XLVIII/412/10
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 22 października 2010 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/241/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)


RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/241/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury wprowadza się następujące zmiany:


1) w tytule uchwały słowa Rydułtowskie Centrum Kultury zastępuje się słowami Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS;

2) w § 1 uchwały słowa Rydułtowskie Centrum Kultury zastępuje się słowami Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS;

3) w nazwie statutu będącego załącznikiem do uchwały słowa Rydułtowskie Centrum Kultury zastępuje się słowami Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS;

4) w § 1 statutu będącego załącznikiem do uchwały słowa Rydułtowskie Centrum Kultury zastępuje się słowami Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy
dr Henryk Wojtaszek