ZMIANA ADRESU

Zmiania adresu Rydułtowskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA NR XLVI/396/10
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/241/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)


RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:


§ 1.

W Statucie Rydułtowskiego Centrum Kultury, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/241/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Rydułtowskie Centrum Kultury, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

?§ 3. Siedziba RCK znajduje się w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich 9a, a terenem
działania jest miasto Rydułtowy. RCK może również działać na obszarze całej Polski, a także
poza granicami kraju.;

2) § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:
?§ 11. RCK prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
Lucjan Szwan