STATUT RCK

Statut Rydułtowskiego Centrum Kultury

Załącznik
do uchwały Nr XXV/241/08
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 28 listopada 2008 r.


STATUT


Rydułtowskiego Centrum Kultury
Postanowienia ogólne

§ 1.

Rydułtowskie Centrum Kultury zwane dalej RCK jest samorządowa instytucja kultury utworzona na mocy uchwały Rady Miasta Rydułtowy.

§ 2.

RCK działa według obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedziba RCK znajduje się w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36, a terenem działania jest miasto Rydułtowy.


Przedmiot działania

§ 4.

RCK realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

§ 5.

Do podstawowych zadań RCK należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuka,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie życia kulturalnego w mieście,
4) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
5) współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
6) rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii,
7) organizowanie kursów specjalistycznych,
8) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 12 Statutu,
9) organizacja wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.

 

Organy


§ 6.

1. Działalnością RCK kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Rydułtowy.

§ 7.

Dyrektor RCK zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Organizacja RCK


§ 8.

1. RCK opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z planem finansowym i składa do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta.

2. Burmistrz Miasta może zlecić RCK wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe. Mienie i gospodarka finansowa

§ 9.

RCK gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując sie zasadami efektywności ich wykorzystania oraz zasadami określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

§ 10.

1. RCK prowadzi działalność finansowa w ramach własnych planów finansowych opracowanych przez Dyrektora, ze środków pochodzących z:

  1. dotacji z budżetu miasta w ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,
  2. darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,
  3. wpływów z prowadzonej działalności,
  4. z innych źródeł.


2. Roczne sprawozdanie finansowe RCK zatwierdza Rada Miasta Rydułtowy.

§ 11.

RCK prowadzi własna lub zleca obsługę finansowo – księgowa.

§ 12.

W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu, RCK może prowadzić działalność gospodarcza pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej.


Postanowienia końcowe

§ 13.

RCK jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto Rydułtowy ? z chwila wpisu uzyskuje osobowość prawna.

§ 14.

Zmiany Statutu sa dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta