Rydułtowy: Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIK

Rydułtowy: Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS
Numer ogłoszenia: 241679 – 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211275 – 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 32 4537-537, faks 32 4537410.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI dla Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS. 2. Sprzęt określony w ust. 2 ma być fabrycznie nowy, nieużywany tj.: nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich w ilości i o parametrach technicznych określonych w ust. 5. 3. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu. 5. Kinowy sprzęt cyfrowy obejmuje: Pozycja Ilość 1.1 Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI 2.1 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 3.1 Zestaw do projekcji 3D 4.1 Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie RCK FENIKS 5.1 Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie RCK FENIKS 6.1 Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy 7.1 Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora 8.1 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł 9.1 Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 10.1 Szkolenie kinooperatorów 11.130 Okulary do systemu 3D 6.Stan istniejący: wymiary ekranu w kinie RCK FENIKS: szer. 5,98 m; wys. 2,52 m, odległość projekcyjna 15,22 m. Szczegółowy opis zamówienia został określony w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 80.51.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    KINEKSPERT BOJAKOWSKI, JANKOWSKI, KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, ul. St. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 298943,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 257488,20
•    Oferta z najniższą ceną: 257488,20 / Oferta z najwyższą ceną: 367105,80
•    Waluta: PLN. 

DO POBRANIA 
1 strona 
2 strona 

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *