Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 200 000 euro

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości
200 000 euro

dlazadania pod nazwą: „Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” , ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 32 4537-537, faks 32 4537410.

 •  
 •  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja kina w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI dla Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS. 2. Sprzęt określony w ust. 2 ma być fabrycznie nowy, nieużywany tj.: nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich w ilości i o parametrach technicznych określonych w ust. 5. 3. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu. 5. Kinowy sprzęt cyfrowy obejmuje: Pozycja Ilość 1. 1 Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI; 2. 1 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI; 3. 1 Zestaw do projekcji 3D; 4. 1 Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie RCK FENIKS; 5. 1 Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie RCK FENIKS; 6. 1 Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy; 7. 1 Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora; 8. 1 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł; 9. 1 Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego; 10. 1 Szkolenie kinooperatorów; 11. 130 Okulary do systemu 3D; 6. Stan istniejący: wymiary ekranu w kinie RCK FENIKS: szer. 5,98 m; wys. 2,52 m, odległość projekcyjna 15,22 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zasady i formy wnoszenia wadium określa SIWZ oraz ustawa Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

 •  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu – załącznik nr 6 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wzór własny Wykonawcy, 4) dowód wpłaty wadium lub potwierdzenie złożenia wadium w dziale księgowości RCK FENIKS, 5) pełnomocnictwo: gdy ofertę podpisuje inna osoba (y) niż wymieniona (e) w dokumentach rejestrowych lub gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zakres i warunki istotnych zmian umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie określonym w ust. 4-6 na warunkach określonych w ust. 7. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę oferty (tj. cenę ryczałtową brutto). 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów dotyczących przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest kwota netto. 6. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia zmianę podwykonawcy realizującego określoną część zamówienia, na którego doświadczenie w ofercie powoływał się Wykonawca, pod warunkiem, iż mający realizować tą część zamówienia nowy podwykonawca legitymuje się doświadczeniem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 7. Warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp., 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności: a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, b) zmiana nie może spowodować wykroczenia dostawy poza przedmiot zamówienia opisany w SIWZ. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rck.rydultowy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1  

Do pobrania SIWZ_Cyfryzacja RCK  

Do pobrania Ogłoszenie przetargu  

Do pobrania Załącznik nr 1  

Do pobrania Załącznik nr 2  

Do pobrania Załącznik nr 3  

Do pobrania Załącznik nr 4  

Do pobrania Załącznik nr 5  

Do pobrania Załącznik nr 6  

Do pobrania Załącznik nr 7  

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *