POWOŁANIE RCK

Powołanie Rydułtowskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA NR XXV/241/08
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 28 listopada 2008 r.


w sprawie: utworzenia instytucji kultury pod nazwa Rydułtowskie Centrum Kultury


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami) w związku z art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pózn. zmianami)


RADA MIASTA RYDUŁTOWY

uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się utworzyć, z dniem 1 stycznia 2009 roku, instytucje kultury pod nazwa Rydułtowskie Centrum Kultury, z siedziba w Rydułtowach przy ulicy Ofiar Terroru 36.

§ 2

Przedmiotem działania instytucji, o której mowa w § 1 jest prowadzenie działalności kulturalnej, zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Instytucje, o której mowa w § 1 wyposaża się w nieruchomość położoną w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 stanowiąca własność Miasta Rydułtowy składająca się z działki o numerze 1849/58 o powierzchni 0,2793 ha i znajdującego się na niej obiektu o kubaturze 13 902 m3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.