ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń do oświetlenia sceny
Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości  30 000 EUR

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń do oświetlenia sceny RCK „FENIKS” w Rydułtowach.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do oświetlenia sceny RCK „FENIKS” w Rydułtowach.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczone urządzenia nowe min. 2 - letniej gwarancji oraz na dostarczone urządzenia używane min. 3 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

2. Termin realizacji zamówienia
Dostawa w terminie: od dnia zwarcia umowy do 14 dni.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykażą się, że wykonali należycie min. 3 dostawy sprzętu oświetleniowego do oświetlenia scen (min. 3 referencje).

4. Opis sposobu przygotowania oferty

4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) Formularz ofertowy
b) karty techniczne oferowanych urządzeń, zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub inny dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy;
d) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 3

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Termin i miejsce składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 06.03.2015 r. do godziny 15:00 pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 RYDUŁTOWY

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 RYDUŁTOWY, lub
b) faxem na nr 32 457 70 06, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę urządzeń oświetleniowych”.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-  Dyrektor Janina Chlebik – Turek,
-  Zamówienia publiczne – Izabela Zondlo,
-  Dział techniczny - Marcin Olszok,
 w godzinach od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: 100 %

8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwę firmy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz ceny.

9. Termin związania z ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

    Dyrektor
    Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS”
         Janina Chlebik - Turek

Załączniki do pobrania:

image - Zapytanie ofertowe str 1

image - Zapytanie ofertowe str 2

pdf button - Opis przedmiotu zamówienia

doc - Wzór umowy

doc - Formularz ofertowy

pdf button - Protokół odbioru

rar - Całość RAR

 


 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.