ZAPYTANIE OFERTOWE

na ochronę mienia poprzez dozór fizyczny oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu należącego do Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS" na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EUR

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS" zaprasza do składania ofert na usługę ochrony mienia poprzez dozór fizyczny oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu należącego do Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS".


1. ZAMAWIAJĄCY:
Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS
ul. Strzelców Bytomskich 9A
44-280 Rydułtowy
tel. 0-32 45-77-006
www.rck.rydultowy.pl
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Rydułtowskim Centrum Kultury "FENIKS".


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa ochrony mienia poprzez dozór fizyczny oraz stały dozór elektroniczny budynku i terenu należącego do Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS".
Czas trwania ochrony obiektów w ciągu doby: od godz. 20:00 do godziny 7:00 – codziennie.
Ilość pracowników ochrony – 1 (jeden).

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 01 lutego 2015 roku.
Zakończenie: 31 grudnia 2016 roku.


5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:


1) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz oferty - na załączonym druku (zał. Nr 1) lub w oparciu o załączony druk,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w zał. Nr 1,
c) Aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia.
d) Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Wykaz musi zawierać: nazwę i adres budynków, obiektów objętych ochroną, zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi, wartość netto zrealizowanej usługi, nazwę, adres i telefon Zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie, np. referencje.
e) Opłacona polisa bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
f) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 2.
g) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
h) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
i) wykaz maksymalnie 3 osób przewidzianych do pełnienia obowiązków ochrony fizycznej w okresie trwania umowy,


4) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.


5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.


6) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie.


7) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


8) W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.


6. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Dyrektor RCK – Janina Chlebik -Turek
Zamówienia publiczne – Izabela Zondlo
Tel. 32 45-77-006


7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
c) Oferta winna zawierać:
- wypełniony formularz oferty z podaniem stawki za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką VAT i ceną roboczogodziny brutto – jak w zał. Nr 1
- dokumenty wyszczególnione w pkt 5 .
Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej bez podawania źródła zapytania.


8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie RCK"FENIKS" do dnia 29.01.2015 do godz. 12:00.
2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
3) Rozstrzygnięcie zapytania odbędzie się w RCK 29.01.2015 roku o godzinie 14:00.


9. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium.
2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

 

DO POBRANIA:

pdf button - ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIKI

pdf button -ZAPYTANIE OFERTOWE

Copyright © 2013. All Rights Reserved.